Policy - Vietanmese

THÀNH PHỐ FILLMORE – BAN TÀI CHÍNH – LẬP HÓA ĐƠN DỊCH VỤ NƯỚC

LẬP HÓA ĐƠN VÀ THANH TOÁN, NGẮT DỊCH VỤ, CÁC THỎA THUẬN

THANH TOÁN THAY THẾ KHÁC VÀ CHÍNH SÁCH KHIẾU NẠI

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/02/2020

LẬP HÓA ĐƠN VÀ THANH TOÁN

Tất cả các hóa đơn dịch vụ nước đều cần phải được thanh toán và bắt đầu bị coi là trễ hạn thanh toán kể từ ngày ghi trong hóa đơn. Dịch vụ nước có thể bị ngừng nếu không thanh toán hóa đơn trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày ghi trên hóa đơn.  Khách hàng có thể thanh toán tại Tòa Thị Chánh, trên mạng trực tuyến hoặc qua thư. Không chấp nhận thanh toán một phần. 

Lệ Phí Phạt Trả Trễ 

Những người sử dụng có hóa đơn dịch vụ tiện ích chưa thanh toán trước khi hết giờ làm việc của ngày tính theo lịch thứ 19 sau ngày ghi trên hóa đơn sẽ nhận được Thông Báo Quá Hạn qua thư, đã trả trước bưu phí, trong đó có lệ phí phạt trả trễ năm phần trăm (5%) đã cộng sẵn vào số tiền hóa đơn ban đầu để giúp trang trải chi phí quản lý hành chánh và truy thu phí quá hạn. Hạn chót thanh toán hóa đơn quá hạn là ngày ghi trong Thông Báo Quá Hạn và phải chịu một khoản lãi suất tương đương với một chấm năm phần trăm (1-1/2%) một tháng lệ phí lãi suất đối với số tiền dư nợ trước đó chưa trả, tiếp tục áp dụng cho đến khi thanh toán. Thành Phố sẽ miễn lệ phí phạt trả trễ cho Người Sử Dụng Có Thu Nhập Thấp, các hộ gia đình có thu nhập thấp hơn 200% mức nghèo khó theo quy định của Liên Bang, 12 tháng một lần.

Khiếu Nại Thông Báo Quá Hạn (Quá Hạn Thanh Toán Phí Dịch Vụ)   

Nếu không thanh toán hóa đơn trước khi kết thúc giờ làm việc của ngày tính theo lịch thứ 19 sau ngày ghi trên hóa đơn, một thông báo quá hạn thanh toán (“Thông Báo Quá Hạn”) sẽ được gửi qua thư bưu điện tới cho Người Sử Dụng. Người Sử Dụng có thể liên lạc với Ban Dịch Vụ Nước tại số 805-524-1500, số máy lẻ 136 để thảo luận về các lựa chọn tránh bị ngắt dịch vụ nước sạch. Nếu địa chỉ của Người Sử Dụng không phải là địa chỉ của căn nhà nhận dịch vụ, Thông Báo Quá Hạn cũng sẽ được gửi tới địa chỉ căn nhà nơi nhận dịch vụ, ghi là gửi cho “Người Cư Ngụ”.  Thông Báo Quá Hạn phải có các chi tiết sau đây:

(1)        Tên và địa chỉ của người sử dụng;

(2)        Số tiền quá hạn;

(3)        Ngày hạn chót phải thanh toán hoặc thu xếp thanh toán để tránh bị ngắt dịch vụ;

(4)        Phần trình bày về quy trình nộp đơn xin gia hạn trả số tiền đang nợ;

(5)        Phần trình bày về quy trình xin duyệt xét và khiếu nại hóa đơn bị coi là quá hạn;

(6)        Phần trình bày về quy trình mà người sử dụng có thể yêu cầu trả trễ hoặc áp dụng lịch trả góp;

(7)        Phần hướng dẫn Người Sử Dụng tìm hiểu thông tin về tình trạng có sẵn trợ cấp tài chánh, nếu thích hợp; và

(8)        Số điện thoại của đại diện Thành Phố có thể cung cấp thêm thông tin.

Không Thể Liên Lạc với Người Sử Dụng   

Nếu Thành Phố không thể liên lạc với Người Sử Dụng qua thông báo bằng văn bản (chẳng hạn như thông báo gửi qua thư bưu điện bị trả lại do không giao thư được), Thành Phố sẽ cố gắng một cách thiện chí để tới căn nhà đó và để lại thư, hoặc tiến hành các thu xếp khác để đưa Thông Báo Quá Hạn, và một bản sao của Chính Sách này ở nơi dễ thấy.

NGẮT DỊCH VỤ

Thông Báo Quá Hạn Cuối Cùng - Thông Báo Trước Bảy Ngày (7 Ngày) 

Ít nhất bảy ngày trước khi chính thức ngắt dịch vụ, Thành Phố sẽ gửi qua thư bưu điện thông báo thứ hai tới cho Người Sử Dụng để bảo đảm là Người Sử Dụng đã nhận được thông báo ít nhất 48 giờ trước khi ngắt dịch vụ. Thông báo qua thư bưu điện thứ hai sẽ có các chi tiết sau đây:

(1)        Tên và địa chỉ của người sử dụng;

(2)        Số tiền quá hạn;

(3)        Ngày hạn chót phải thanh toán hoặc thu xếp thanh toán để tránh bị ngắt dịch vụ;

(4)        Phần hướng dẫn Người Sử Dụng tìm hiểu thông tin về tình trạng có sẵn trợ cấp tài chánh, nếu thích hợp; và

(5)        Số điện thoại của đại diện Thành Phố có thể cung cấp thêm thông tin.

Thời Hạn Ngắt Dịch Vụ  

Số tiền thanh toán phí dịch vụ nước phải đến tay Thành Phố trễ nhất là 4:00 giờ chiều của ngày quy định trong Thông Báo Quá Hạn.  Không chấp nhận ngày ghi trên con dấu bưu điện.

Thông Báo về Ngân Phiếu Bị Trả Lại.

Sau khi nhận được ngân phiếu bị trả lại dùng để thanh toán dịch vụ nước hoặc các khoản phí khác, Thành Phố sẽ coi như trương mục dịch vụ đó chưa được thanh toán.  Một khoản lệ phí giải quyết hồ sơ với số tiền có thể do Hội Đồng Thành Phố ấn định qua nghị quyết sẽ được áp dụng cho mỗi ngân phiếu không thể rút tiền từ trương mục ngân hàng, bị trả lại cho Thành Phố do không có đủ tiền. Thành Phố sẽ cố gắng thông báo cho người sử dụng qua thư bưu điện hoặc qua điện thoại.  Sẽ ngắt dịch vụ nếu số tiền ghi trên ngân phiếu bị trả lại và lệ phí phạt ngân phiếu bị trả lại không được thanh toán trước ngày hạn chót ghi trong Thông Báo Quá Hạn; hoặc nếu trước đó chưa có Thông Báo Quá Hạn, thì sớm nhất là ngày thứ sáu mươi (60) sau ngày ghi trong hóa đơn được thanh toán bằng tờ ngân phiếu bị trả lại.  Để quy đổi ngân phiếu bị trả lại hoặc trả khoản phí phạt do ngân phiếu bị trả lại, tất cả các khoản tiền còn nợ phải được thanh toán bằng tiền mặt, ngân phiếu bảo đảm hoặc lệnh phiếu (money order). 

ác Điều Kiện Nghiêm Cấm Ngắt Dịch Vụ

Thành Phố sẽ không ngắt dịch vụ nước sạch nếu tất cả các điều kiện sau đây được đáp ứng:

  1. (1)        Các Điều Kiện về Sức Khỏe. Người Sử Dụng hoặc người thuê căn nhà của Người Sử Dụng nộp giấy chứng nhận của Bác Sĩ Gia Đình, như định nghĩa trong Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế, Mục 14088(b)(1)(A), cho biết việc ngắt dịch vụ nước sẽ đe dọa đến tính mạng, hoặc đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe và an toàn của một người cư ngụ tại căn nhà đó;
  2. (2)        Không Có Khả Năng Tài Chánh. Người Sử Dụng chứng minh rằng ông ta hoặc bà ta không đủ khả năng tài chánh để thanh toán dịch vụ nước trong chu kỳ hóa đơn bình thường của cơ quan dịch vụ nước đó.  Người sử dụng được coi là “không đủ khả năng tài chánh để thanh toán” nếu Người Sử Dụng đó hoặc bất kỳ thành viên nào trong hộ gia đình của Người Sử Dụng đó hiện đang nhận các phúc lợi sau đây: CalWORKS, CalFresh, trợ cấp tổng quát, Medi-Cal, SSI/Chương Trình Phụ Trả của Tiểu Bang hoặc Chương Trình Dinh Dưỡng Bổ Trợ Đặc Biệt cho Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Em California (California Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children); hiện đang tham gia SCE hoặc chương trình The Gas Company CARE; hoặc Người Sử Dụng khai thu nhập hàng năm của hộ gia đình Người Sử Dụng là thấp hơn 200% mức nghèo khó theo quy định của liên bang; và
  3. (3)        Các Hình Thức Thanh Toán Thay Thế Khác. Người Sử Dụng mong muốn ký thỏa thuận trả góp hoặc lịch thanh toán thay thế khác.
  4. Xác Định các Điều Kiện Nghiêm Cấm Ngắt Dịch Vụ.

Người Sử Dụng có trách nhiệm chứng minh việc tuân thủ các điều kiện ghi trên.  Để giúp Thành Phố có đủ thời gian giải quyết đơn xin trợ giúp của Người Sử Dụng, Người Sử Dụng phải cung cấp cho Ban Dịch Vụ Tiện Ích các chứng từ cần thiết chứng minh cho các vấn đề sức khỏe, việc không đủ khả năng tài chính để thanh toán và mong muốn ký thỏa thuận thanh toán thay thế khác, 15 ngày tính theo lịch trước ngày đề nghị ngắt dịch vụ.  Sau khi nhận được chứng từ, Giám Đốc Tài Chánh của Thành Phố, hoặc người được ủy quyền, sẽ duyệt xét chứng từ và hồi âm Người Sử Dụng trong vòng năm (5) ngày tính theo lịch.  Thư hồi âm sẽ yêu cầu cung cấp thêm thông tin hoặc thông báo cho Người Sử Dụng rằng họ hội đủ các điều kiện của thỏa thuận hình thức thanh toán thay thế khác hoặc họ không hội đủ các điều kiện của thỏa thuận. 

 Nếu Thành Phố đề nghị cung cấp thêm thông tin, người sử dụng phải cung cấp thông tin đó trong vòng ba (3) ngày tính theo lịch kể từ khi nhận được đề nghị của Thành Phố.  Trong vòng năm (5) ngày tính theo lịch kể từ khi nhận được thông tin bổ sung, Thành Phố sẽ thông báo cho Người Sử Dụng bằng văn bản biết rằng Người Sử Dụng hội đủ các điều kiện của thỏa thuận hình thức thanh toán thay thế khác hoặc không hội đủ các điều kiện của thỏa thuận. 

Những Người Sử Dụng không hội đủ các điều kiện nói trên phải trả số tiền quá hạn, bao gồm cả tiền phạt và các khoản phí khác, phải trả cho Thành Phố trong khoảng thời gian sau đây, thời hạn nào xảy ra sau sẽ áp dụng: hai (2) ngày làm việc sau ngày Thành Phố thông báo về việc người sử dụng không hội đủ các điều kiện; hoặc ngày dự kiến ngắt dịch vụ, như ghi rõ trong Thông Báo Quá Hạn.

Gia Hạn Thời Gian Thanh Toán: Truy Thu các Trương Mục Dịch Vụ Quá Hạn Thanh Toán.

Ngay khi gửi yêu cầu bằng mẫu đơn xin gia hạn do Thành Phố cung cấp, Người Sử Dụng có thể ký và nộp đơn xin gia hạn thanh toán các khoản phí dịch vụ quá hạn cho Ban Tài Chánh.  Người Sử Dụng phải yêu cầu việc này trước ngày hạn chót ghi trong Thông Báo Quá Hạn và trước khi nhận Thông Báo Trước 7 Ngày về việc Ngắt Dịch Vụ.  Người Sử Dụng có thể được gia hạn tùy theo từng trường hợp, tuy nhiên chỉ tới tối đa hai (2) lần gia hạn trong mỗi năm tính theo lịch.  Các trường hợp xin gia hạn sẽ giúp người sử dụng có thêm bảy (7) ngày kể từ ngày hạn chót để thanh toán các khoản phí quá hạn và không thể thương lượng được. Đơn xin bằng văn bản phải có sự chấp thuận của giám đốc Ban Tài Chánh hoặc người được ủy quyền. 


 


LỊCH THANH TOÁN THAY THẾ KHÁC


 


Nộp đơn xin.


 


Đối với bất kỳ Người Sử Dụng nào hội đủ ba điều kiện nói trên trong phần Các Điều Kiện Nghiêm Cấm Ngắt Dịch Vụ, Thành Phố có thể tùy ý đề xuất áp dụng kế hoạch trả góp số tiền chưa thanh toán cho Người Sử Dụng đó. 


 


Lịch Trả Góp/Lịch Thanh Toán Thay Thế Khác


 


 (1) Điều Khoản. Người Sử Dụng sẽ trả số dư nợ chưa thanh toán, cùng với khoản lệ phí hành chánh và lãi suất, trong thời gian không quá hai (2) tháng, tùy theo quyết định của Giám Đốc Tài Chánh Thành Phố hoặc người được ủy quyền.  Giám Đốc Tài Chánh Thành Phố hoặc người được ủy quyền, có thể tùy ý cho phép áp dụng thời hạn trả góp dài hơn hai (2) tháng để tránh gây khó khăn quá mức cho Người Sử Dụng.  Số dư nợ chưa trả, cùng với lệ phí hành chánh hiện hành và lãi suất áp dụng, sẽ được chia cho số tháng trong giai đoạn trả góp và hàng tháng số tiền đó sẽ được cộng vào các hóa đơn hàng tháng của Người Sử Dụng cho dịch vụ nước sạch.


 


  (2) Lệ Phí Hành Chánh và Lãi Suất. Đối với kế hoạch trả góp được chấp thuận, người sử dụng sẽ phải trả một khoản lệ phí hành chánh, với số tiền do Thành Phố ấn định theo sắc lệnh hoặc nghị quyết, tương đương với chi phí mà Thành Phố phải trả để xúc tiến và quản lý kế hoạch trả góp đó.  Theo quyết định của Giám Đốc Tài Chánh của Thành Phố hoặc người được ủy quyền, mức lãi suất hàng năm sẽ không vượt quá sáu phần trăm (6%).


 


 (3) Tuân Thủ Kế Hoạch Trả Góp.  Người Sử Dụng phải tuân thủ kế hoạch trả góp và phải trả đầy đủ đúng hạn vì các khoản phí tiếp tục tích lũy trong mỗi kỳ hóa đơn sau đó.  Người Sử Dụng không được xin tiếp tục trả góp bất kỳ khoản phí chưa trả nào sau đó trong thời gian đang trả các khoản phí quá hạn theo kế hoạch trả góp.  Trong trường hợp Người Sử Dụng không tuân thủ các điều khoản của kế hoạch trả góp trong ít nhất sáu mươi (60) ngày tính theo lịch hoặc không trả các khoản phí dịch vụ hiện tại của Người Sử Dụng đó trong ít nhất sáu mươi (60) ngày tính theo lịch, Thành Phố có thể ngắt dịch vụ nước cung cấp cho căn nhà của người sử dụng, ít nhất năm (5) ngày làm việc sau khi Thành Phố niêm yết tại cư gia của Người Sử Dụng đó thông báo chính thức về ý định ngắt dịch vụ của Thành Phố.


 


 


KHIẾU NẠI VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT


 


Khiếu Nại Lần Đầu


 


Người Sử Dụng có quyền khiếu nại hoặc đề nghị duyệt xét bất kỳ hóa đơn hay khoản phí nào do Thành Phố ấn định.  Yêu cầu đó phải được lập bằng văn bản và phải được trao cho Ban Tài Chánh trong vòng mười (10) ngày tính theo lịch kể từ khi nhận được hóa đơn dịch vụ nước và phải kèm theo chứng từ chứng minh cho lý do khiếu nại hoặc xin duyệt xét.  Trong thời gian khiếu nại của Người Sử Dụng và bước điều tra còn đang chờ giải quyết, Thành Phố không thể ngắt dịch vụ nước cung cấp cho Người Sử Dụng đó.


 


Khiếu Nại Thông Báo Quá Hạn (Quá Hạn Thanh Toán Phí Dịch Vụ)


 


Bất kỳ Người Sử Dụng nào nhận được Thông Báo Quá Hạn có thể khiếu nại hoặc xin duyệt xét Thông Báo Quá Hạn đó ít nhất năm (5) ngày tính theo lịch kể từ khi nhận được Thông Báo Quá Hạn; tuy nhiên với điều kiện là chưa khiếu nại hay đề nghị xem xét như vậy.  Bất kỳ khiếu nại hay đề nghị xem xét nào theo quy định của Mục này đều phải được lập bằng văn bản và gửi cho Ban Tài Chánh và phải kèm theo chứng từ chứng minh cho lý do khiếu nại hoặc lý do xin xem xét. Trong thời gian khiếu nại của Người Sử Dụng và bước điều tra còn đang chờ giải quyết, Thành Phố không thể ngắt dịch vụ nước cung cấp cho Người Sử Dụng đó.


 


Duyệt Xét Khiếu Nại.


 


Sau khi nhận được đơn xin khiếu nại hoặc duyệt xét, Giám Đốc Tài Chánh hoặc người được ủy quyền sẽ tiến hành duyệt xét, và Người Sử Dụng sẽ được thông báo về kết quả bằng văn bản. Quyết định của Giám Đốc Tài Chánh sẽ là quyết định chính thức cuối cùng.


 


            (1) Sai Sót về Phí Dịch Vụ Nước. Nếu các khoản phí dịch vụ nước được thấy là sai nên cần khiếu nại, Thành Phố sẽ cung cấp hóa đơn đã hiệu chỉnh với các khoản phí đã được sửa lại và sẽ cần phải thanh toán các khoản phí sửa lại đó trong vòng mười (10) ngày tính theo lịch kể từ ngày ghi trên hóa đơn.  Nếu vẫn không thanh toán các khoản phí sửa đổi trong hơn sáu mươi (60) ngày tính theo lịch kể từ khi Thành Phố cung cấp hóa đơn hiệu chỉnh, thì thành phố sẽ ngắt dịch vụ nước vào ngày làm việc thường lệ tiếp theo sau khi hết sáu mươi (60) ngày tính theo lịch; với điều kiện là Thành Phố sẽ cung cấp cho Người Sử Dụng Thông Báo Quá Hạn và Thông Báo Trước 7 Ngày về việc Ngắt Dịch Vụ.  Dịch vụ nước sẽ chỉ được khôi phục lại sau khi Người Sử Dụng thanh toán toàn bộ các khoản phí dịch vụ nước còn nợ, lệ phí phạt, và bất kỳ cũng như tất cả mọi khoản phí hiện hành để kết nối lại dịch vụ.


 


            (2) Các Khoản Phí Dịch Vụ Nước Chính Xác. Nếu các khoản phí dịch vụ nước bị khiếu nại được thấy là chính xác, người sử dụng sẽ cần phải thanh toán các khoản phí dịch vụ nước đó trong vòng hai (2) ngày làm việc sau khi Giám Đốc Tài Chính đưa ra quyết định hoặc trễ nhất là Ngày Hạn Chót, thời điểm nào xảy ra sau sẽ áp dụng.


 


 


Các Biện Pháp Giải Quyết


 


(1) Thế Chấp Nhà để Bảo Đảm Trả Nợ.  Đối với các trương mục dịch vụ quá hạn, Thành Phố có quyền lập và lưu hồ sơ một khoản bảo đảm trả nợ đối với căn nhà nhận dịch vụ, với số tiền phải trả cho Thành Phố cộng với tất cả các khoản chi phí khác mà luật pháp cho phép.


 


(2) Lệ Phí của Cơ Quan Truy Thu. Ngoài việc khiếu kiện hoặc bất kỳ biện pháp giải quyết nào khác, Thành Phố có thể thu các khoản phí do sử dụng một cơ quan truy thu và có thể yêu cầu người sử dụng phải trả một khoản lệ phí tương đương với mức phí mà Thành Phố trả cho cơ quan truy thu, khoản phí này sẽ được cộng vào một trương mục quá hạn chuyển cho cơ quan truy thu để tiến hành truy thu nợ do không thanh toán:


 


Lệ Phí Cơ Quan Truy Thu Nợ:   Tới tối đa 50% số tiền chưa trả


 


Khoản phí này sẽ được cộng vào số tiền lệ phí chưa trả mà Thành Phố nộp hồ sơ cho cơ quan truy thu để truy thu, và nếu số tiền chưa trả tương đương với $100 và lệ phí cơ quan truy thu là $30 (hoặc 30% số tiền chưa trả), thì tổng số tiền cần phải trả cho Thành Phố sẽ tăng lên thành $130.


 


(3) Khai Thuế. Với thẩm quyền chiếu theo Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn Mục 5473, hội đồng thành phố hàng năm có thể yêu cầu lập một văn bản báo cáo về các khoản phí và lệ phí quá hạn và nộp cho thư ký thành phố, trong đó phải có phần trình bày về mỗi lô đất và số tiền lệ phí quá hạn cho mỗi lô đất, được tính toán dựa trên các khoản phí quy định bằng sắc lệnh và phần phí còn lại chưa trả, cho khoảng thời gian sáu mươi (60) ngày trước ngày ghi trong báo cáo.  Các khoản phí chưa thanh toán đó sẽ được truy thu từ tiền thuế theo cách tương tự, từ cùng một người, và cùng một thời điểm, cùng với và không tách riêng với các khoản thuế thông thường của Thành Phố.  Thư Ký Thành Phố sẽ tuân thủ các bước thủ tục quy định trong Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn Mục 5473 và các mục tiếp theo. Căn nhà đó có thể được mô tả qua tham chiếu tới các bản đồ lập theo quy định của Mục 327 Bộ Luật Doanh Thu và Thuế Vụ và lưu tại văn phòng Thẩm Định Viên Quận hoặc qua tham chiếu tới các sơ đồ hoặc bản đồ lưu tại văn phòng Thư Ký Thành Phố.